Voorwaarden en Condities

Lijnbeeld

Welkom bij CBX Medical!

Vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0750.926.884 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Generaal Michellaan 1E/2 B-6000 Charleroi België

Deze voorwaarden bepalen de regels voor het gebruik van de CBX medical website, die zich bevindt op https://www.cbxmedical.com

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Blijf CBX Medical niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze voorwaarden, de privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de voorwaarden van de Onderneming. "De Onderneming", "Wij", "Ons", "Onze" en "Wij" verwijzen naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Wij", verwijst zowel naar de klant als naar onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betalingen die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte wijze uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan het in Nederland toepasselijke recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, met een hoofdletter en/of hij/zij of zij/hij wordt geacht onderling verwisselbaar te zijn en derhalve naar hetzelfde te verwijzen.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Door CBX Medical te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van CBX Medical.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om bij elk bezoek gebruikersgegevens te kunnen ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en zo het bezoek aan onze website voor mensen gemakkelijker te maken. 

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn CBX medical en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op CBX Medical. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot de CBX Medical site voor persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

U mag niet..:

 • Herpubliceren CBX medisch materiaal
 • CBX Medical apparatuur verkopen, leasen of in sublicentie geven
 • Het reproduceren, dupliceren of kopiëren van CBX medisch materiaal
 • Herverdelen van CBX Medische inhoud

Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum van dit document. Onze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Terms and Conditions Generator en de Privacy Policy Generator.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen ;
 • Zoekmachines ;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van on-linedatabases kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als zij naar de websites van andere beursgenoteerde ondernemingen linken; en
 • Geaccrediteerde systeembrede bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, charitatieve winkelcentra en charitatieve fondsenwervende groepen, die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of andere informatie op de website, op voorwaarde dat de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, goedkeuring of ondersteuning van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) binnen de context van de site van de verbindende partij is.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • informatiebronnen die algemeen bekend zijn bij consumenten en/of bedrijven ;
 • dot.com gemeenschap sites
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsorganisaties vertegenwoordigen
 • online directory distributeurs
 • Internetportalen ;
 • boekhoudkundige, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.


Wij zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten: (a) de link niet ongunstig zal overkomen op ons of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve geschiedenis met ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid van CBX medical; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, goedkeuring of ondersteuning van de gelinkte partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) in de context van de site van de gelinkte partij staat.

Als u een van de in punt 2 genoemde organisaties bent en een link naar onze website wilt, moet u ons daarvan in kennis stellen door een e-mail te sturen naar CBX medical. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht alstublieft 2-3 weken op een antwoord.


Erkende organisaties mogen op de volgende manier een hyperlink naar onze website maken:


 • Door onze bedrijfsnaam te gebruiken; of
 • met gebruikmaking van de uniform resource locator waarnaar de link verwijst; of
 • het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die logisch is in de context en de opmaak van de inhoud van de site van de linkende partij.


Het gebruik van het CBX medical logo of andere illustraties is niet toegestaan voor linking zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit uw website. Op geen enkele website mag een link worden geplaatst die kan worden opgevat als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden, deze schendt of inbreuk of een andere schending ervan voorstaat.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze website onmiddellijk op verzoek te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor deze voorwaarden en het koppelingsbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en ze na te leven.

Verwijdering van links op onze website

Indien u op onze website een link aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn hiertoe niet verplicht en wij zullen u ook niet direct antwoorden.

Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website, noch beloven wij dat de website beschikbaar zal blijven of dat het materiaal op de website actueel zal worden gehouden.