Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en algemene verkoopvoorwaarden van CBX Medical SRL (CGV)

Lijnbeeld

Neem even de tijd om de gebruiksvoorwaarden van de website en de verkoopvoorwaarden ("T&C") van CBX Medical SRL ("CBX Medical" of "wij") door te lezen. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie over u als gebruiker van onze website en als koper van onze producten, en zijn van toepassing op alle producten die op onze website worden gebruikt of gekocht. Deze website en alle daarmee verband houdende diensten zijn uitdrukkelijk onderworpen aan de aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen. Door onze website te gebruiken, producten te kopen of u te abonneren op een van onze diensten, stemt u automatisch in met deze voorwaarden, met inbegrip van alle toekomstige wijzigingen die beschikbaar worden gesteld door publicatie op onze website of anderszins worden meegedeeld. CBX Medical verschaft toegang tot deze website en haar producten en diensten uitsluitend op basis van uw aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de AV, bent u niet gerechtigd om onze website of diensten te gebruiken, of om onze producten te kopen. Eventuele inconsistenties bij de interpretatie van deze voorwaarden kunnen niet tegen CBX Medical worden gebruikt.

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden (AV)

1. Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de CBX Medical website (Cbxmedical.com en alle bijbehorende subdomeinen: "website") en alle CBX Medical producten, aanbiedingen, leveringen en diensten, alsmede op alle overige overeenkomsten die met of namens CBX Medical worden aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Door gebruik te maken van de website en via deze website producten te bestellen of zich op diensten te abonneren, verklaart de klant ("klant" of "u") zich automatisch akkoord met de laatste versie van deze AV van CBX Medical.

3. Alle op de CBX Medical website gepubliceerde inhoud (met inbegrip van logo's, handelsmerken, auteursrechten, enz.) is het intellectuele eigendom van CBX Medical, en mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van CBX Medical niet worden verspreid, gewijzigd of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4. Door de website te gebruiken en deze AV te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land waar u verblijft, en dat de aankoop en het gebruik van onze producten of diensten legaal zijn in uw woonplaats of beoogde bestemming. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat aan deze eis wordt voldaan, en CBX Medical aanvaardt in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid.

5. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de sluiting van een overeenkomst of de verlening van diensten te weigeren.

2. Algemene informatie en aanbod van producten/diensten

1. Alle informatie op de website of in andere door CBX Medical geschreven documenten is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. CBX Medical kan echter niet garanderen dat al deze informatie juist, volledig en/of up-to-date is. CBX Medical behoudt zich het recht voor om de informatie op de site of in andere schriftelijke materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U bevestigt dat het uw verantwoordelijkheid is om alle informatie betreffende eventuele wijzigingen te verifiëren.

2. Alle informatie die CBX Medical verstrekt op haar website, of op enige andere wijze, over onze producten en diensten is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken, en kan niet worden opgevat als medische kennis of advies. Elke beslissing die door de klant wordt genomen met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten op basis van door CBX Medical verstrekte informatie is onderworpen aan de persoonlijke verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

3. CBX Medical behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens haar klanten of derden, de geleverde producten en diensten te wijzigen en producten en diensten uit haar assortiment te halen.

4. CBX Medical kan van tijd tot tijd speciale aanbiedingen voor zijn producten en diensten op zijn website plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om deze aanbiedingen naar eigen goeddunken te wijzigen, te beperken of geheel in te trekken.

5. Bovendien behouden wij ons het recht voor om, zonder daartoe verplicht te zijn, naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen, op elk moment de verkoop van producten of de levering van diensten aan een individuele klant, aan een derde, of in landen of regionale jurisdicties, te beperken of stop te zetten.

6. Wij kunnen niet garanderen dat ons internet en onze diensten zonder onderbreking of fouten zullen werken. In het geval van een storing of onderbreking zal CBX Medical contact opnemen met de klant om een passende oplossing te vinden.

3. Registratie, gebruikersaccount en persoonlijke gegevens

1. Om een bestelling op de site te plaatsen, moet de klant eerst een account aanmaken via de registratiepagina. Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten door de klant strikt vertrouwelijk worden behandeld. CBX Medical is niet verantwoordelijk voor misbruik van de registratie-informatie en gaat ervan uit dat de persoon die onze site gebruikt de geregistreerde klant is.

2. CBX Medical en haar medewerkers zullen u nooit om uw wachtwoord vragen. Indien u vermoedt dat uw registratiegegevens in verkeerde handen zijn gevallen, bent u verplicht uw registratiegegevens onmiddellijk te wijzigen.

3. Als klant stemt u ermee in dat alle rekeninginformatie correct en up-to-date is. CBX Medical is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of extra kosten veroorzaakt door onjuiste of onnauwkeurige informatie die door de klant is verstrekt.

4. Alle persoonlijke gegevens van de klant worden door CBX Medical verwerkt en beschermd zoals beschreven in onze verklaring inzake gegevensbescherming. De verklaring inzake gegevensbescherming vormt een integrerend deel van onze AVG. Voor meer informatie, zie ons beleid inzake gegevensbescherming.

4. Vaststelling van het contract op de website

1. Het aanbod van producten op de website kan niet worden beschouwd als een verbintenis van CBX Medical tot het sluiten van een koopovereenkomst. Aangezien de producten niet noodzakelijk steeds in voorraad zijn, kan de klant niet onmiddellijk een koopcontract sluiten door een bestelling te plaatsen.

2. Door uw bestelling te bevestigen, wordt de bestelling bindend en blijft deze bindend gedurende een periode van 7 werkdagen. De enkele bevestiging van de ontvangst van de bestelling door CBX Medical vormt niet de sluiting van een overeenkomst.

3. Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle informatie en specificaties op onze website of in ander schriftelijk materiaal juist zijn, kunnen er toch fouten en omissies voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze naar eigen goeddunken te corrigeren en elke bestelling die door dergelijke correcties wordt of kan worden beïnvloed, bij te werken of te annuleren.

4. Een overeenkomst tussen CBX Medical en uzelf komt tot stand op het moment dat de bestelde producten aan u worden toegezonden. CBX Medical behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het aangaan van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te weigeren.

5. In geval van annulering, beperking of opschorting van de bestelling van een klant, zal CBX Medical alle redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de klant om de situatie uit te leggen.

5. Tarieven en betalingsvoorwaarden

1. Alle door CBX Medical op haar website en in andere schriftelijke uitingen vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. Alle in de prijs inbegrepen kosten zijn duidelijk aangegeven. Eventuele extra kosten zullen apart worden vermeld en moeten door de klant worden betaald.

2. De producten worden verzonden door CBX Medical SRL, gevestigd in Charleroi, België ("CBX Medical SRL BE"). Douanerechten, invoerbelastingen en -kosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant. CBX Medical heeft geen invloed op deze extra kosten en is niet in staat hierover informatie te verstrekken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de douaneautoriteiten in uw land van bestemming.

3. De koopprijs moet vooraf door de klant worden betaald en is verschuldigd bij het sluiten van het contract. De producten worden pas aan de klant geleverd wanneer de volledige aankoopprijs is ontvangen. Bij niet tijdige betaling behoudt CBX Medical zich het recht voor om het contract onmiddellijk te beëindigen.

4. De betalingswijzen die wij aanvaarden, staan vermeld op de site. Wij behouden ons het recht voor om deze methoden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

6. Levering

1. Over het algemeen worden producten binnen 2-7 werkdagen geleverd op het afleveradres dat u opgeeft bij uw bestelling, mits de producten beschikbaar zijn. Voor levering naar bepaalde landen kan een langere leveringstijd gelden; kijk op onze website voor meer informatie. Alle leveringsvoorwaarden zijn juridisch niet-bindend en het niet naleven van deze voorwaarden geeft u niet het recht om de overeenkomst te herroepen.

2. Bij niet tijdige levering door CBX Medical dient u ons eerst een extra termijn van minimaal 20 werkdagen te gunnen waarbinnen wij de overeenkomst alsnog kunnen uitvoeren, alvorens u de overeenkomst kunt ontbinden. In geval van beëindiging van het contract zal CBX Medical niet meer dan de aankoopprijs terugbetalen. Elke aansprakelijkheid voor schadevergoeding in geval van vertraging of mislukking van de levering is uitgesloten.

3. De klant moet gedeeltelijke leveringen aanvaarden indien, bijvoorbeeld, een deel van de bestelde producten niet meer beschikbaar is of pas op een latere datum kan worden geleverd.

4. De plaats van uitvoering is de plaats waar de producten door CBX Medical worden overhandigd aan de Belgische postdiensten (of een ander transportbedrijf). De voordelen en risico's gaan over op de klant wanneer de producten worden verzonden. CBX Medical is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van producten tijdens transport.

7. Garantie en recht van teruggave

1. CBX Medical is verantwoordelijk voor defecten in de gekochte producten. De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 7 dagen schriftelijk aan CBX Medical te melden, anders worden de producten geacht te zijn goedgekeurd. Verborgen gebreken dienen eveneens binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan CBX Medical te worden gemeld.

2. Alle CBX Medical producten zijn gebaseerd op natuurlijke producten en zijn onderhevig aan natuurlijke variaties. In geval van afwijkingen (in kleur, geur, enz.), wijzen wij alle verantwoordelijkheid af.

3. Alle producten worden aangeboden zoals ze zijn. Afwijkende afbeeldingen, informatie of beschrijvingen van producten op de website of in ander schriftelijk materiaal van CBX Medical kunnen niet worden beschouwd als een garantie van bepaalde eigenschappen.

4. Defecte producten moeten ter inspectie worden teruggestuurd naar CBX Medical op het adres Avenue General Michel 1E, 6000 Charleroi, België. CBX Medical heeft het recht om vervangende producten te leveren of de aankoopprijs terug te betalen. In geval van terugbetaling van de aankoopprijs, worden de invoerrechten niet terugbetaald. CBX Medical is niet verantwoordelijk voor door de klant geleden schade als gevolg van defecte producten. 

5. Indien u niet tevreden bent met uw bestelling, heeft u het recht om de producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren aan CBX Medical. Neem tijdig contact op met de klantenservice. Waar mogelijk moeten producten verzegeld, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in hun originele verpakking worden geretourneerd. Zodra wij de geretourneerde producten hebben ontvangen en aan de retourvoorwaarden is voldaan, wordt het aankoopbedrag terugbetaald; de retourverzendkosten worden niet terugbetaald.

8. Afwijzing van aansprakelijkheid

1. Voor zover toegestaan door de wet, is alle aansprakelijkheid van CBX Medical of een van haar gelieerde ondernemingen voor schade of verlies geleden door de klant in verband met het sluiten van de koopovereenkomst, de levering of het gebruik van CBX Medical producten en diensten uitgesloten.

2. De klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van producten en diensten aangeboden door CBX Medical op eigen risico van de klant zijn.

9. Stel een vraag" sectie

1. CBX Medical is een bedrijf dat een ethische speler wil zijn op de markt van op cannabinoïden gebaseerde producten. In dit verband wenst CBX Medical het publiek te informeren over bepaalde aspecten in verband met dit soort producten en stelt voor om, naast de algemene informatie die op de website beschikbaar is, specifieke uitleg te vragen aan deskundigen. Een privé één op één uitwisseling met een deskundige wordt mogelijk gemaakt. Deze deskundigen zijn wetenschappers die uit hoofde van hun opleiding of beroep de kennis bezitten om de vragen van de gesprekspartners (artsen, apothekers, biologen, enz.) te beantwoorden.

2. Deze gesprekken zijn geen medische consultaties, maar een gelegenheid om vragen te stellen over cannabinoïden, het endocannabinoïde systeem, CBX-producten en andere verwante onderwerpen.

10. Klantenservice

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze producten en diensten, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze klantendienst (contactgegevens op de website). CBX Medical zal al het redelijke doen om binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen.

11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden (AV)

Wij behouden ons het recht voor om de AV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de AV wordt op onze website gepubliceerd of op andere wijze bekendgemaakt.

12. Slotbepalingen

1. Indien een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De onwerkzame bepaling wordt vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. De overeenkomst tussen CBX Medical, de Klant, en deze AV is uitsluitend onderworpen aan het Zwitsers materieel recht, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst tussen CBX Medical, de klant, en deze AV (met inbegrip van hun geldige aanvaarding) zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van de plaats van vestiging van CBX Medical SRL.

13. Neem contact op met

De website wordt beheerd door CBX Medical SRL, Generaal Michellaan 1E, 6000 Charleroi, België. Als u vragen hebt over de site en de inhoud ervan, neem dan schriftelijk contact op met onze klantendienst of via het contactformulier op onze site.

14. Tevredenheid of uw geld terug

In het kader van een reclamecampagne op Belgisch grondgebied bieden wij de optie "tevreden of terugbetaald" aan. Om terugbetaald te worden, moet de persoon ons opsturen: het product (minimum 50% verbruikt), het aankoopbewijs, de bon "tevreden of terugbetaald" alsook een nota met de volledige contactgegevens, het bankrekeningnummer en een korte uitleg die de niet-tevredenheid van het product rechtvaardigt. Deze elementen moeten per aangetekende post naar ons hoofdkantoor worden gestuurd.