Persoonsgegevens en cookies

Lijnbeeld

Wie verwerkt uw gegevens?

CBX MEDICAL, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Generaal Michellaan 1E/2 B-6000 Charleroi, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0750.926.884, verwerkt de over u verzamelde gegevens, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor elke verzameling van gegevens over u in verband met de door CBX MEDICAL aangeboden diensten.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

CBX MEDICAL verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder genoemde en nader omschreven doeleinden:

Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor het beheer van de klantenrelatie en om ons in staat te stellen beter met onze klanten te communiceren, de gebruikerservaring te optimaliseren of te reageren op verzoeken en eventuele klachten van onze klanten.

Deze verwerking omvat met name:

 • De mogelijkheid om een account aan te maken,
 • Het beheer van uw toestemmingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens, met name voor de elektronische verzending van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen,
 • Om u toe te laten gebruik te maken van de diensten van CBX MEDICAL, om producten en diensten te bestellen, om uw bestellingen en de facturatie ervan op te volgen, om u in te schrijven op nieuwsbrieven, enz.
 • het verzamelen van uw opmerkingen en meningen;
 • het beheer van de communicatie en de follow-up van onze uitwisselingen, met name in het kader van eventuele geschillen (met name via de klantendienst die bijvoorbeeld per telefoon of via instant messaging van het chat-type toegankelijk is. Deze uitwisselingen kunnen worden geregistreerd met het oog op de verbetering van de dienstverlening),
 • het beheer van uw verzoeken in verband met de uitoefening van uw recht van toegang, rectificatie en verzet, waarvan u gebruik kunt maken krachtens de regelgeving inzake persoonsgegevens;
 • om het risico op frauduleus gebruik van uw gegevens of van de diensten waartoe u toegang hebt via CBX MEDICAL te beheren; afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles, kan CBX MEDICAL alle maatregelen nemen die het nuttig acht om uw gegevens en onze informatiesystemen die gebruikt worden voor het gebruik van CBX MEDICAL te beveiligen, alsook om zijn belangen te verdedigen. Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot de opschorting van uw toegang tot CBX MEDICAL en tot uw online-account
 • beheer van door leveranciers geïnitieerde terugroepingen van producten of toezending van diverse informatie of documenten die daarop betrekking hebben;
 • om analyses of statistieken op te stellen teneinde te reageren op onderzoeken of verzoeken van instellingen van openbaar belang, administraties of administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bv. in het geval van voedselrisico's),
 • om de bewijzen te traceren en te beheren die CBX MEDICAL moet leveren in toepassing van haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor behoeften die verband houden met het beheer van geschillen (bv.: de nodige bewijzen betreffende de uitoefening van uw rechten, bewijzen met betrekking tot uw bestellingen)
 • het beheer van eventuele geschillen, met name met betrekking tot de invordering van bedragen die u ons verschuldigd zou kunnen zijn, en het beheer van betalingsincidenten,
 • om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van CBX MEDICAL (b.v. om te antwoorden op verzoeken van de belastingautoriteiten).


Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor commerciële prospectie of studies om de kennis van de klanten en de diensten die CBX MEDICAL aan zijn klanten kan aanbieden, te verbeteren. Uw gegevens kunnen aldus worden gebruikt, met inachtneming van de eventueel vereiste machtigingen die u ons hebt verstrekt:

 • om u gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde reclameboodschappen of advertenties te sturen, per post of elektronisch, met inbegrip van mobiele meldingen, op basis van uw profiel,
 • om uw gebruik van de diensten te analyseren (met name uw online browsen en uw reacties op e-mails), zodat wij u beter kunnen leren kennen, de belangstelling voor de aangeboden diensten en de berichten die wij u sturen kunnen beoordelen, en u aanbiedingen, inhoud en diensten kunnen bieden die zijn afgestemd op uw profiel; deze analyses worden uitgevoerd met inachtneming van de toestemming die u ons eventueel hebt gegeven, met name in het geval van het gebruik van cookies of andere tracers.

Voor commerciële prospectieactiviteiten die verband houden met profilering en die gebaseerd zijn op de toestemming van de bij de verwerking betrokken persoon, kan deze laatste zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken, met dien verstande dat dit de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking heeft plaatsgevonden, niet in het gedrang brengt.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van technische bewerkingen die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens, voor de doeleinden die in dit document worden uiteengezet. Dit omvat:

 • technische verrichtingen in verband met adrescorrecties ;
 • de toekenning van een digitale identificatiecode die aan uw gegevens is gekoppeld, zodat wij met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele applicaties, sociale netwerken), onder meer om u gerichte reclame te sturen,
 • technische, organisatorische of cyberbeveiligingsactiviteiten in verband met de opsporing van anomalieën en de beveiliging van uw gegevens, alsmede van onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw gegevens kunnen om een of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

 • omdat dit noodzakelijk is om de diensten van CBX MEDICAL te kunnen leveren.
 • als onderdeel van een overeenkomst die u mogelijk hebt gesloten, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van derden-adverteerders;
 • met betrekking tot de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van de bij CBX MEDICAL geregistreerde personen, omdat het noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantenbinding, het zo goed mogelijk beheren van onze relatie met onze klanten, hen beter leren kennen en onze producten en diensten bij hen promoten, of het bestrijden van fraude en het ons verdedigen in geval van een geschil.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die in het CBX MEDICAL-kader worden verwerkt, zijn afkomstig van :

 • van uw inschrijving: gegevens die voorkomen op het inschrijvingsformulier zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens
 • het gebruik van de diensten van CBX MEDICAL, zoals uw aankopen, hetzij rechtstreeks bij CBX MEDICAL, hetzij via CBX MEDICAL: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en geauthenticeerd (verbindingslogs, IP-adres), gegevens met betrekking tot aankopen, plaatsen en tijdstippen van bestellingen en aankopen, uw surfgedrag op de site, data en tijdstippen van raadpleging van de site, locatiegegevens;
 • sites en mobiele toepassingen gepubliceerd door entiteiten buiten CBX MEDICAL: informatie met betrekking tot navigatie of advertenties die u toegestuurd worden;
 • sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Instagram; Er kan immers gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen CBX MEDICAL en de sociale netwerken, wanneer u bijvoorbeeld op uw computer verbonden bent met het sociale netwerk Facebook en u een pagina van de site CBX MEDICAL raadpleegt. Ook als u op de Instagram-knop klikt op een pagina van de CBX MEDICAL website, zal Instagram deze informatie verzamelen. Indien u dergelijke uitwisselingen niet wenst, raden wij u aan uit te loggen uit de sociale netwerken alvorens de CBX MEDICAL site te bezoeken.
 • Wij kunnen van derden gegevens over u ontvangen, zoals uw post- of e-mailadres, profielgegevens, die in onze databanken zullen worden opgenomen. Deze derde partijen hebben uw gegevens op een eerlijke manier verzameld en hebben de eventueel vereiste toestemming verkregen alvorens ze naar CBX MEDICAL door te sturen.
 • We kunnen uiteindelijk gegevens uit open gegevens krijgen.


Met uitzondering van de gegevens van open data, zijn de andere gegevens niet publiek beschikbaar.
De gegevens kunnen rechtstreeks van u of door het gebruik van de diensten van CBX MEDICAL of van andere entiteiten van de groep of eventueel van onze partners of derden worden verzameld.
De verzamelde gegevens zijn onontbeerlijk om CBX MEDICAL, haar dienstverleners en/of partners in staat te stellen de via CBX MEDICAL aangeboden diensten te leveren, om ons in staat te stellen u beter te leren kennen en met u te interageren, om een vergemakkelijkte relatie met het ecosysteem van CBX MEDICAL aan te bieden, of om u, ons of onze partners, inhoud toe te sturen die aangepast is aan uw profiel en uw interesses.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Met het oog op de verwezenlijking van de hierboven beschreven doeleinden en binnen de grenzen die voor de verwezenlijking van deze doeleinden noodzakelijk zijn, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of een deel van de volgende ontvangers

 • bevoegde personen van de relevante afdelingen binnen CBX MEDICAL (bijvoorbeeld afdelingen belast met marketing, onderzoek en analyse, consumentenpanels, klantendienst, juridische zaken, boekhouding en belastingzaken of IT en beveiliging van informatiesystemen);
 • betalingsdienstaanbieders en incassodiensten voor bedragen die u mogelijk verschuldigd bent,
 • de dienstverleners en onderaannemers van CBX MEDICAL (bijv. IT-dienstverleners, dienstverleners in de reclamesector);
 • adverteerders of partnermerken, maar in dat geval hebben zij geen directe of indirecte toegang tot uw gegevens en kunnen alleen gegevens die aan uw profiel gekoppeld zijn, zonder dat het mogelijk is u direct of indirect te identificeren, voor deze adverteerders worden gebruikt
 • administratieve of gerechtelijke autoriteiten, indien nodig, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen.

Beperking van de periode gedurende welke uw gegevens worden bewaard

De over u verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, plus de periode van wettelijke verjaring.
Zo worden in de eerste plaats uw accountgegevens (registratie) bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Zij kunnen vervolgens worden bewaard en verwerkt tot 3 jaar na het laatste contact met u, om ons in staat te stellen u commerciële aanbiedingen te sturen.
Gegevens over u kunnen langer worden bewaard in overeenstemming met specifieke wettelijke verplichtingen of met het oog op de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden bewaard gedurende :

 • 6 jaar voor fiscale documenten ;
 • 10 jaar voor boekhoudkundige gegevens ;
 • voor de gehele duur van het geding en totdat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.

Ten slotte mogen, ingeval de betrokkenen hun rechten uitoefenen, gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, d.w.z. gedurende maximaal 3 jaar.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

CBX MEDICAL houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, teneinde passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te bewaren en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.
CBX MEDICAL kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het vlak van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van de technische en organisatorische maatregelen te verzekeren, onder meer op het vlak van de beveiliging van de verwerking. Onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe om een vertrouwelijkheidsniveau te respecteren dat minstens gelijk is aan dat van CBX MEDICAL.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over een recht op informatie en een recht van toegang, rectificatie en verwijdering (behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of wanneer dit noodzakelijk is voor ons om onze wettelijke verplichtingen na te komen of om onze rechten te kennen of uit te oefenen) met betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw gegevens na uw overlijden. Gelieve er nota van te nemen dat CBX MEDICAL, in het kader van het recht op toegang, een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening mag brengen voor alle extra kopieën van de gegevens bovenop de kopie die aan u verstrekt werd.


U hebt ook het recht om beperking van een verwerking te verkrijgen en het recht op portabiliteit van de door u verstrekte gegevens, die in bepaalde gevallen van toepassing zullen zijn. Daarnaast kunt u verzoeken om de uitoefening van uw recht van bezwaar op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, met inbegrip van profilering. Indien u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zal CBX MEDICAL de verwerking staken, behalve wanneer er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen elke verwerking in verband met klantenwerving (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke klantenwerving), of uw toestemming intrekken, voor de gevallen waarin u daarom werd gevraagd (de intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van uw toestemming)

CBX MEDICAL wenst u ervan in kennis te stellen dat het niet verstrekken of wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken in het kader van de uitoefening van rechten zullen worden bewaard voor follow-updoeleinden

. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot CBX Medical, Generaal Michellaan 1E/2, B-6000 Charleroi, België:
- Per e-mail: info@CBX Medical.com met vermelding van uw naam, voornaam, e-mail adres en indien mogelijk uw klantreferentie.

CBX Medisch - Cookiebeheer  

Het gebruik van Cookies tijdens zijn bezoek aan de Site

Om de gebruikers van CBX Medical in staat te stellen ten volle te profiteren van de diensten die door onze site worden aangeboden [d.w.z.: aankoop van producten, raadpleging, inschrijving voor aangeboden diensten, enz. CBX Medical gebruikt cookies om de gebruikers in staat te stellen ten volle te profiteren van de diensten die door onze site worden aangeboden [d.w.z.: aankoop van producten, raadpleging, inschrijving voor diensten, enz.], om het gebruik te optimaliseren en om te personaliseren (met name om aanbiedingen en reclame te personaliseren) naargelang de gebruiker. 

Zolang de Klant/Gebruiker van de Site niet beslist om de cookies te deactiveren, aanvaardt hij dat CBX Medical ze gebruikt. De Klant/Gebruiker kan deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsmogelijkheden die hieronder worden geboden, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door CBX Medical aangeboden Diensten kan beperken of verhinderen.

Cookies - Definitie en doel

Sorry, dit zijn geen cookies, snoepjes of gebakjes, maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten.

Wanneer u de website van CBX Medical bezoekt, kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op de site worden opgeslagen in tekstbestanden, "cookies" genaamd, die op uw browser worden geïnstalleerd. Cookies worden gebruikt om uw browser te herkennen voor de duur van de geldigheid van het betreffende cookie.
Alleen de verstrekker van het betrokken cookie kan de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen.

Met andere woorden, dankzij cookies hoeft u niet bij elk bezoek aan onze websites opnieuw informatie in te voeren of te downloaden. Super handig! Tegelijkertijd helpen ze ons te zien hoe u onze websites gebruikt en hoe we alles kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook dient te worden vermeld: wij gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden.

Dus maken we gebruik van JavaScript. Hiermee kunnen we mooie dingen maken, sommige in combinatie met cookies en web beacons. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw winkelwagentje bijhouden of lijsten van producten die u al hebt bekeken.


Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de site, andere stellen ons in staat het gebruik van de site te optimaliseren en de weergegeven inhoud te personaliseren. Hieronder vindt u meer details over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken:

Technische cookies

Deze technische cookies zijn noodzakelijk om de site te gebruiken. Zonder deze zou u bepaalde functies van de site niet kunnen openen en gebruiken. Daaronder kunnen we de cookies noemen die u toegang geven tot uw klantenruimte, de CBX Medical sessiecookies die uw sessie-informatie (bezoek aan de website) tijdelijk opslaan. Zo hoeft u het formulier niet opnieuw in te vullen als u de pagina opnieuw laadt, of als u niet alle velden in één keer goed heeft ingevuld. Met cookies kunnen wij u herkennen in onze webwinkel, weten wat er in uw mandje zit en of u ingelogd bent. Deze cookies stellen ons ook in staat veiligheidsmaatregelen te nemen.

Voorkeur cookies

Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot onze diensten en om uw surfgedrag op onze site te personaliseren (bv. de weergave van producten die u eerder hebt gekocht). Zij onthouden de weergavevoorkeuren van uw browser (gebruikte taal, weergave-instellingen, gebruikt besturingssysteem, enz.) en passen de presentatie van de site tijdens uw bezoeken aan op basis van de beeldscherm- of leesapparatuur en -software waarover uw terminal beschikt en die wordt gebruikt voor het surfen op de site.

Statistische cookies

Deze cookies stellen ons in staat verkeersstatistieken op te stellen, uw gebruik van de Site te analyseren en de prestaties van onze Site te controleren teneinde de werking ervan te verbeteren.

Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Zonder deze cookie missen wij uw gegevens. Wij kunnen niet zien hoe u onze webwinkel gebruikt en u moet nog langer wachten om verbeteringen te zien. Onder deze koekjes kunnen we noemen:

- Google Analytics-cookies. Met Google Analytics meten wij hoe u CBX Medical en onze webshop gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Zonder deze cookie missen wij uw gegevens. Wij kunnen niet zien hoe u onze webwinkel gebruikt en u moet nog langer wachten om verbeteringen te zien. Het wordt na maximaal twee jaar gewist. Google deelt anonieme gegevens niet met derden.  

- Hotjar's cookies stellen ons in staat te zien waar u op de site klikt, en welk deel van de site u bekijkt. Dankzij Hotjar kunnen we beter begrijpen hoe onze gebruikers onze site gebruiken en zo ergonomische verbeteringen aanbrengen. Deze cookie wordt na maximaal 1 jaar verwijderd. 

Sociale netwerken en sharing cookies

Cookies kunnen worden ingesteld door CBX Medical's sociale netwerken van derden, met name wanneer u een van onze pagina's deelt op een sociaal netwerk.

De sociale netwerken kunnen u ook identificeren dankzij de knoppen of modules die op onze Site aanwezig zijn, zelfs als u ze tijdens uw navigatie niet hebt gebruikt. Het sociale netwerk kan immers uw surfgedrag volgen door het loutere feit dat u bent ingelogd terwijl u de site doorbladert. Indien u deze cookies wenst te vermijden, raden wij u aan de verbinding met alle sociale netwerken te verbreken alvorens onze Site te raadplegen (of private browsing te gebruiken zoals hieronder uitgelegd), anders gebeurt de tracking automatisch.

Wij nodigen u ook uit om het privacybeleid van deze netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de aard van de informatie die zij kunnen verzamelen (het beleid van Facebook is te vinden op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Het is raadzaam dat iedereen zich ervan vergewist dat de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken toezicht op en beperking van het gebruik van hun gegevens door deze sociale netwerken mogelijk maken, met name door hun gebruikersaccounts bij deze netwerken in te richten.

Reclame cookies

Deze cookies kunnen door ons of onze partners op uw browser worden geplaatst wanneer u de website van CBX Medical bezoekt, om u gepersonaliseerde reclame op de website of een website van derden aan te bieden en om commerciële prospectie uit te voeren.


CBX Medical kan dus cookies bevatten die door derden worden uitgegeven (communicatiebureau, bedrijf dat het publiek meet, dienstverlener voor gerichte reclame, enz.) waardoor deze laatsten (tijdens de geldigheidsduur van hun cookies) browse-informatie kunnen verzamelen met betrekking tot de browsers die de Site raadplegen en de reclame-inhoud kunnen bepalen die waarschijnlijk overeenstemt met uw interessecentra om u gerichte reclame te sturen, in het licht van uw browsegeschiedenis die door de derde werd verzameld.


U kunt op elk moment voorkomen dat er informatie over u wordt verzameld door deze cookies van derden, door op de betreffende links te klikken (zie het hoofdstuk over het beheer en gebruik van cookies).
De uitgifte en het gebruik van cookies door deze bedrijven is onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u dus een site van een derde bezoekt die advertentieruimte bevat, kan deze ruimte een of meer advertenties van de CBX Medical Site bevatten. Het doel is bijvoorbeeld om het aantal weergegeven advertenties te beperken door het aantal bekeken advertenties te meten. Ten tweede is het ook om de reclame-inhoud die op onze Site wordt ingevoegd aan te passen aan uw interesses. Ten slotte kunnen wij onze klanten ook gepersonaliseerde reclameboodschappen sturen die specifiek voor hen bestemd zijn, door middel van elektronische prospectie of door ze op de terminal weer te geven binnen advertentieruimten die cookies bevatten die door onze site zijn uitgegeven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de persoonsgegevens die onze klanten meedelen, met name bij de inschrijving of bij de toegang tot een van de diensten van de site. Onder deze cookies, kunnen we noemen:

Microsoft Advertising: Deze cookie kan zien in welke producten u geïnteresseerd bent. Hierdoor kunnen wij u relevantere advertenties aanbieden in Microsoft Advertising. Zonder deze cookie zou u geen gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen. Deze cookie wordt na 90 dagen gewist. Microsoft deelt anonieme gegevens met derden.  

Google Advertising: Met deze Google cookie kunnen wij zien hoe u CBX Medical gebruikt. Dankzij deze kennis kunnen wij betere keuzes maken in de producten die wij u voorstellen. Maar ook om u aanbiedingen te doen die voor u interessant kunnen zijn. Zonder deze cookie zou u deze gepersonaliseerde aanbiedingen niet ontvangen op onze website, in onze nieuwsbrief en in uw e-mails. Deze cookie is afkomstig van Google en wordt na maximaal twee jaar gewist. Google deelt anonieme gegevens niet met derden.  

- Facebook: Deze cookie kan zien welke producten u bekijkt. Dit stelt ons in staat om u relevante advertenties op Facebook te tonen. Deze cookie is afkomstig van Facebook en blijft maximaal 2 jaar actief. Zonder deze cookies zou u geen gepersonaliseerde aanbiedingen krijgen. Facebook deelt geen informatie met derden.  

Het gebruik van de terminal delen met anderen

Wanneer de terminal van de Klant door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer dezelfde terminal over meerdere browsers beschikt, kan de Site er niet zeker van zijn dat de voor de terminal bestemde diensten en reclame overeenstemmen met het eigen gebruik van deze terminal door de Klant en niet met dat van een andere gebruiker van deze terminal.
Het delen van het gebruik van de terminal van de Klant met andere personen en de configuratie van de parameters van zijn browser met betrekking tot Cookies zijn een kwestie van zijn vrije keuze en zijn verantwoordelijkheid. Met andere woorden, als u uw computer (bijvoorbeeld) samen met andere mensen gebruikt, zal de navigatie van de verschillende gebruikers worden geregistreerd en dus door cookies worden gevolgd. Idealiter zou u in dit geval de cookies tussen de sessies moeten verwijderen. 

Bewaartermijn

Cookies worden maximaal dertien (24) maanden bewaard vanaf het moment dat ze op uw terminal zijn geplaatst. Na het verstrijken van de geldigheidsduur of indien u uw cookies handmatig hebt verwijderd, zal uw toestemming opnieuw worden gevraagd.

Beheer van cookies

Het opslaan van een cookie in een terminal is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. Bijgevolg wordt, wanneer u de Site voor de eerste keer raadpleegt, een informatieblad weergegeven om u te informeren dat u door uw navigatie voort te zetten, het plaatsen van cookies op uw terminal aanvaardt.  

U kunt het plaatsen van cookies op uw terminal weigeren. Het weigeren van de installatie of het verwijderen van cookies kan echter leiden tot een slechtere werking van de Site. De gevolgen kunnen in geen geval worden beschouwd als zijnde de schuld van CBX Medical.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser (Safari, Firefox, Chrome, Internet Explorer, enz.) aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Dit zal bepaalde functies uitschakelen, zoals online bestellen. U zult nog steeds de website kunnen bezoeken voor informatie over onze promoties en producten.

U kunt het gebruik van cookies op elk moment beheren en wijzigen. 

U kunt op de onderstaande links klikken om de gebruikershandleiding voor de verschillende browsers te openen: